Pravidlá súťaže

„Internetová poznávacia súťaž detailov mesta Spišská Nová Ves“

1. Organizátor a partner súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves.

Technickú podporu zabezpečuje spoločnosť Magnetica, s. r. o., Boženy Němcovej 8, 811 04 Bratislava.

2. Termín konania súťaže

Súťaž s názvom „Internetová poznávacia súťaž detailov mesta Spišská Nová Ves“ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 9. 11. 2018 (10:00:00) do 9. 12. 2018 (23:59:59) (ďalej len „čas konania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

Výhercovia súťaže budú určení a vyžrebovaní podľa princípu uvedeného v bode č. 4 a 5 týchto pravidiel súťaže.

3. Výhry v súťaži

Výhry v súťaži sú nasledovné:

1. Poukaz na nákup tovaru v hodnote 300 eur v predajni Sisoft, Letná 51, Spišská Nová Ves
2. Poukaz na nákup tovaru v hodnote 200 eur v predajni O2, Letná 37, Spišská Nová Ves
3. Poukaz na nákup tovaru v hodnote 100 eur v predajni Sisoft, Letná 51, Spišská Nová Ves
4. Multifunkčná tlačiareň HP 3639
5. Permanentka na celoročný vstup pre 2 osoby na Krytú plaváreň alebo Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi
6. Poukaz na rodinný obed alebo večeru pre 4 osoby v reštaurácii Nostalgie, Letná 49, Spišská Nová Ves v hodnote 60 €
7. Poukaz na obed alebo večeru pre 2 osoby v reštaurácii Nostalgie, Letná 49, Spišská Nová Ves v hodnote 30 €
8. Poukaz na nákup ľubovoľného príslušenstva k mobilnému telefónu v sume 20 eur v predajni O2, Letná 37, Spišská Nová Ves
9. Poukaz na nákup ľubovoľného príslušenstva k mobilnému telefónu v sume 20 eur v predajni O2, Letná 37, Spišská Nová Ves
10. Publikácia manželov Bobákových: Spiš
11. Balík rôznych publikácií o meste Spišská Nová Ves: monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves, Fotografická publikácia Spišská Nová Ves, Povesti Petra Karpinského: Skala útočiska, Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
12. Balík rôznych publikácií o meste Spišská Nová Ves: monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves, Fotografická publikácia Spišská Nová Ves, Povesti Petra Karpinského: Skala útočiska, Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
13. Monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves
14. Monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves
15. Monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves
16. Monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves
17. Strieborná pamätná minca mesta Spišská Nová Ves
18. Strieborná pamätná minca mesta Spišská Nová Ves
19. Strieborná pamätná minca mesta Spišská Nová Ves
20. Strieborná pamätná minca mesta Spišská Nová Ves
21. Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
22. Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
23. Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
24. Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
25. Román Jána Štiavnického Zvony v srdci
26. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
27. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
28. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
29. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
30. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
31. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
32. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
33. Fotografická publikácia Spišská Nová Ves
34. O2 fusakle
35. O2 fusakle

(ďalej jednotlivo len „výhra“)

4. Podmienky účasti v súťaži

Účasť v súťaži je možná za predpokladu dodržania podmienok súťaže definovaných týmito pravidlami súťaže. Lehota súťaže: 9. 11. 2018 – 9. 12. 2018 Do súťaže sa môžu zapojiť osoby staršie ako 16 rokov, ktoré v čase konania súťaže navštívia webstránku sutaz.spisskanovaves.eu a zapoja sa do súťaže registráciou. Platnou registráciou sa rozumie registrácia, ktorá obsahuje všetky požadované údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, ktorá má slúžiť usporiadateľovi na ďalšiu komunikáciu so súťažiacim v priebehu súťaže a taktiež na komunikáciu v prípade vyžrebovania výhercu, a políčko so súhlasom s pravidlami tejto súťaže a so súhlasom so spracovaním osobných údajov, ktoré musí zaškrtnúť (ďalej len „registrácia“). Pre dokončenie registrácie je potrebné kliknúť na aktivačný link, ktorý súťažiaci dostane na ním uvedenú e-mailovú adresu. Mesto Spišská Nová Ves si vyhradzuje právo rozhodnúť o pravosti a platnosti všetkých údajov v registrácií. Registrácia súťažiaceho musí byť platná v čase, keď sa stane výhercom. Úlohou súťažiaceho je pozrieť si 30 detailov objektov na území mesta na fotografiách a uhádnuť kde sa nachádzajú. Pomôckou sú pri každej fotografii tri možnosti, z ktorých si môže súťažiaci vybrať jednu možnosť. Odpovede sa automaticky ukladajú a je možné ich ešte v priebehu súťaženia opraviť. Po termíne ukončenia súťaže už nie je možné odpovede upraviť. Do žrebovania o výhry postupuje každý, kto správne určil aspoň 25 detailov zo všetkých 30 súťažných fotografií. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži, alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že takáto osoba sa aj napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra sa tejto osobe neodovzdá. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa (zamestnanci kancelárie primátora, Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi, zamestnanci spoločnosti Magnetica, s. r. o.) a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii (súrodenci, manžel/lka, deti). V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

5. Spôsob výberu výhercov

V súťaži bude rozdelených celkovo 35 výhier. Zo všetkých počas doby konania súťaže zaregistrovaných súťažiacich, ktorí správne určili aspoň 25 detailov fotografií, budú vyžrebovaní výhercovia 35 výhier, a to náhodným výberom po skončení súťaže. Do žrebovania budú zaradení len súťažiaci, ktorí splnia podmienky účasti v súťaži v zmysle bodu 4 týchto pravidiel.

6. Kontaktovanie výhercov a distribúcia výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom nimi uvedených mailových adries. Výhru bude možné prevziať na Radnici, na sekretariáte primátora mesta - prízemie, Radničné námestie 7, prípadne po dohode s výhercom bude výhra odoslaná a odovzdaná iným dohodnutým spôsobom.

7. Spoločné ustanovenia

K oznámeniu o výhre bude použitá e-mailová adresa, ktorú výherca zadal pri registrácii do súťaže. Za správnosť kontaktných údajov, prostredníctvom ktorých bude výherca informovaný o výhre, usporiadateľ nezodpovedá. Pokiaľ sa usporiadateľovi nepodarí s výhercom skontaktovať, resp. výherca na e-mail usporiadateľa relevantne neodpovie do piatich pracovných dní od jeho odoslania, výherca stráca nárok na výhru. Súťažiaci poskytujú organizátorovi súťaže svoje osobné údaje LEN pre účely organizovania a následného vyhodnotenia súťaže.

  • meno a priezvisko
  • kontaktné údaje: e-mail

Osobné údaje súťažiteľov je možné spracúvať len po dobu trvania súťaže, najneskôr do 31. 12. 2018. Osobné údaje súťažiacich nebudú poskytnuté ani sprístupnené tretím stranám, nebudú zverejnené ani prenesené do tretích krajín a nebudú sa používať na marketingové účely. V prípade, že sa zistí, že výherca nespĺňa podmienky účasti v súťaži podľa týchto pravidiel súťaže, prepadá výhra usporiadateľovi a usporiadateľ si vyhradzuje právo vyžrebovať náhradného výhercu spôsobom uvedeným v bode 5 týchto pravidiel. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech usporiadateľa. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu doručenia výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude odovzdaná. Vymáhanie výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné alternatívne plniť v peniazoch. Usporiadateľ nezodpovedá za vlastnosti výhier, pokiaľ nebude pre jednotlivé prípady dohodnuté inak.

8. Všeobecné podmienky

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier. Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený kedykoľvek a bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo úmyselného zavinenia. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a sú k dispozícii na webovej stránke usporiadateľa sutaz.spisskanovaves.eu.